سمینار کوچینگ تحول با رویکرد فردی ( بهمن 97 )

coaching2

نام سمینار : سمینار کوچینگ تحول با رویکرد فردی 

کد دوره : SEM-COACH-PER-01

تاریخ :یکشنبه  1397/11/28

زمان : 18:00-15:00

نحوه برگزاری : حضوری 

مدرس دوره : سجاد سعید نیا

 

موضوعات سخنرانی

-آشنايي با طبيعت تغيير (بخش منطقي، بخش هيجاني، عادت‌ها)

 -آشنايي با مفهوم و مهارت‌هاي کوچينگ(گوش کردن فعال و عدم قضاوت،گوش کردن به ادراك، کشف هيجان‌ها)

-پرسشگري و کشف(کشف ديدگاه‌ها، کشف عادت‌ها)

-بازخورد و ايجاد تغيير (تغيير ديدگاه، برنامه‌ريزي براي عمل)